توجه داشته باشید که ترتیب نام های شما عزیران بر حسب حروف الفبا و برحسب فامیل شما تنظیم شده است تا به سادگی بتوانید بخش مربوطه به خود را پیدا کرده و برنامه تمرینی خود را دانلود نمایید.

الف – ت

ث - ح

ث (C)

ج (J)

چ (CH)

ح (H)

خ - ر

د (D)

ذ (Z)

ز - ش

ص - ظ

ص (S)

ض (Z)

ط (T)

ظ (Z)

ع - ق

ف (F)

ک - م

گ (G)

ل (L)

ن - ی

بازگشت به بالا
× Whatsapp