دانلود برنامه ها

پس از پر کردن فرم های مرتبط با دریافت برنامه و تکمیل آنها هزینه های مشخص شده را با توجه به انتخاب خود به شماره کارت

6104-3377-9692-1235

بانک ملت به حساب محمدرضا شهیدی واریز کرده و تصویر فیش واریزی را در پایان فرم برنامه بارگذاری کنید.

دریافت فرم برنامه بدنسازی

هزینه دریافت برنامه بدنسازی بصورت زیر می باشد

فقط برنامه بدنسازی، هوازی یا تخصصی به تنهای

60000 تومان

دریافت برنامه بدنسازی و هوازی

70000 تومان

دریافت برنمه بدنسازی و تخصصی

80000 تومان

دریافت برنامه بدنسازی، هوازی و تخصص با هم

100000 تومان

بازگشت به بالا
× Whatsapp